Политика по качество

 

Политиката по управление на Ръководството на “ПАРАДОКС ИНТЕРАКТИВ” ООД е насочена към непрекъснато подобрение на качеството при извършване на консултиране, разработка, внедряване и управление на софтуерни продукти в сферата на информационните и комукационните технологии, мениджмънт на фирменото управление и качеството, при стриктно спазване на законовите и други приложими изисквания за постигане на синхрон между изискванията на клиентите и всички заинтересовани страни.

Ние, ръководството на “ПАРАДОКС ИНТЕРАКТИВ” ООД, определяме като основна цел на фирмата постоянното подобряване на качеството на нашите продукти и услуги.

За повишаване доверието на нашите клиенти и партньори Ръководството на дружеството декларира, че:

  1. Гарантира качество на предоставяните продукти и услуги чрез документиране, внедряване, поддържане и ефективно функциониране на Система за управление на качеството, съответстваща на ISO 9001:2008.
  2. Осигурява необходимите ресурси за ефективно функциониране на Системата за управление на качеството и за нейното постоянно подобряване.
  3. Осигурява приоритет на качеството при предоставяне на продукти и услуги и спазване на установените показатели и параметрите на всички процеси на Системата за управление на качеството с цел изпълнение изискванията и очакванията на клиентите
  4. Провежда максимално ефективен контрол на изпълнение на договорите с клиенти, чрез осигуряване на вътрешен контрол по отношение качеството и ефективна оценка и подбор на своите доставчици и подизпълнители.
  5. Създава комфорт на клиентите по отношение условията и организацията на работа с тях.
  6. Провежда ежегоден преглед на Системата за управление на качеството и взема решения за нейното подобряване на базата на резултатите от наблюденията, анализа на данните и резултатите от тях.
  7. Осигурява контрол и преразглеждане, когато е необходимо, на политиката по качеството за постигане на непрекъснатото и съответствие с целите по качеството.
  8. Осигурява компетентен персонал за изпълнение на процесите и развива непрекъснато компетентността на служителите си, чрез осигуряване на подходящо обучение и мотивация.
  9. Осигурява, разгласяване и разясняване политиката на в областта на качеството сред целия персонал и всички свои контрагенти и прилагането и на всички равнища в организацията.
  10. Гарантира спазване на приложимите закони, нормативни уредби и стандарти.


Следвайки гореизложеното, както и общия колективен дух на работещите във фирмата, смятаме, че трябва постоянно да утвърждаваме сред нашите клиенти добра репутация, като фирма отговаряща своевременно на изискванията на пазара и прилагаща новости за консултиране, разработка, внедряване и управление на софтуерни продукти в сферата на информационните и комуникационните технологии.
Висшето ръководство на “ПАРАДОКС ИНТЕРАКТИВ” ООД гарантира, че така изложените принципи са известни на всички работещи във фирмата, те са осъзнали техния смисъл и значение и се стремят при изпълнение на своите задължения да работят в съответствие с тях.